Tha an làrach - lìn againn ga thogail. / Under constructiondachaigh
home


clasaichean
classes

na meadhanan
the media

tachartasan
events

organisations

ionnsachadh
learning

leabhraichean
books

ceòl
music

mu ar deidhinn
about us

an logo againn
our logo

leig fios
contact us
                     Buidhnean


Clì Gàidhlig

'S e buidheann cothruim is adhartachaidh na Gàidhlig a th' ann Clì Gàidhlig. Bidh Clì a' dèanamh iris "Cothrom" (ceithir irisean gach bliadhna).

Tobar an Dualchais

Cluinnidh sibh sgeulachdan, òrain, ceòl agus bàrdachd air an làrach-lì seo, anns a' Ghàidhlig, ann an Albaish agus anns a' Bheurla, bho na 1930n agus air adhart.

Comunn Gàidhlig Ottawa

© Janice Chan 2005